Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 973 вопросов и 6 445 718 ответов!

Столовий оцет використовується у харчовій промисловості як консервант. Обчисліть масу оцтової кислоти і об'єм води, які необхідно взяти для приготування

10-11 класс

100 г 6% оцту.

Mila82 10 окт. 2016 г., 1:50:06 (3 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
леванти
10 окт. 2016 г., 3:16:13 (3 года назад)

В 100 г 6 % оцту  міститься 100*0,06 = 6 г оцтової кислоти.
А води потрібно 100 - 6 = 94 г.

Ответить

Другие вопросы из категории

Решите пожалуйста СРОЧНО СРОЧНО НУЖНО

рассчитайте массу металлического серебра выделившегося при окислении до муравьиной кислоты 200г формалина массовая доля формальдегида в котором 40%

10-11 класс химия ответов 1
ПОМОГИТЕЕЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО ПОЖ-ТАААА(((

закончите ур-е реакции:
а)масляная(CH3-CH2-CH2-COOH) к-та+BaO⇒

б)пропионовая(CH3-CH2-COOH) к-та+K⇒

в)пентановая(CH3-COOH) к-та+этанол(CH3-CH2-OH)⇒

г)масляная(CH3-CH2-CH2-COOH) к-та+Cl2⇒

10-11 класс химия ответов 1

Читайте также

Помогите срочно!!!!Обчисліть масу осаду!!

Обчисліть масу осаду, який утворюється при змішуванні розчину аргентум нітрату масою 200 г з масовою часткою солі 17% та розчину натрій фосфату масою 200 г з масовою часткою солі 8,2 %.

10-11 класс химия ответов 6
Помогите ответить на вопросы... Достаточно указание буквы!!! 1.Вкажіть найпростіший одновалентний насичений радикал: А)

метил; Б) припіл; В) вініл; Г) метилен.

2. Вкажіть назву фрагмента молекули, що залишається після уявленого відділення атома Гідрогену від молекули насиченого вуглеводню:

А) алкен; Б) алкін; В) алкіл; Г) арил.

3. Вкажіть клас сполук, які ізомерні одноатомним насиченим спиртам:

А) естери; Б) етери; В) альдегіди; Г) карбонові кислоти.

4. Визначте загальну кількість σ- зв’язків у молекулі ацетилену:

А) 1; Б) 7; В) 3; Г) 2.

5. Встановіть сполуку, яку можна одержати при окисленні пропаналю:

А) пропаном; Б) пропанова кислота; В) пропанол; Г) дипропіловий ефір.

6. Встановіть сполуку, що утворюється при відновленні мурашиного альдегіду:

А) метанол; Б) оцтова кислота; В) етанол; Г) мурашина кислота.

7. . Вкажіть кінцевий продукт реакції гідрогенізації ацетилену:

А) етен; Б) етан; В) етанол; Г) етаналь.

8. Вкажіть зміну температури кипіння одноатомних спиртів зі збільшенням кількості атомів Карбону:

А) зменшується ; Б) збільшується; В) не змінюється; Г) змінюється неоднозначно.

9. Виберіть сполуку з якої можна отримати калій етилат:

А) калій гідроксид; Б) калій оксид; В) калій карбонат; Г) калій.

10.Вкажіть іменну реакцію взаємодії ацетилену з водою в присутності гідраргіум (ІІ) сульфату і сульфатної кислоти:

А) Зініна; Б) Кучерова; В) Вюрца; Г) Лебедєва.

11. Встановіть сполуку, яка утворюється при нагріванні етилового спирту з сульфатною кислотою:

А) етен; Б) етан; В) метан; Г) етін.

12. Визначте речовину, яку можна отримати за реакцією Вюрца з 2-бромпропану:

А) бутан; Б) гексан; В) 2, 3 – диметилбутан; Г) 2, 2 – диметилбутан.

13.. Виберіть клас сполук, які ізомерні карбоновим насиченим одноосновним кислотам:

А) естери; Б) етери; В) альдегіди; Г) двохатомні спирти.

14.. Визначте формулу сполуки, що є ізомером пентанолу:

А) С4Н9СОН; Б) С3Н5-О-С2Н3; В) С2Н5-О-С3Н7; Г) С6Н5-ОН

15. . Вкажіть речовину, для добування якої використовують синтез-газ:

А) ацетальдегід; Б) фенол; В) метанол; Г) оцтова кислота.

16. . Встановіть тип зв’язку, за допомогою якого молекули спирту можуть сполучатися між собою:

А) ковалентний неполярний; Б) йонний; В) водневий; Г) ковалентний полярний.

17. Вкажіть, із яких речовин добувають синтез – газ:

А) метан та хлор; Б) метан та вапняна пара; В) ацетилен та хлор; Г) пропен та вода.

18. Визначте кількість σ- зв’язків у молекулі пропену:

А) 1; Б) 3; В) 5; Г) 8.

19. Встановіть сполуку, яку можна добути окисненням пропанову-1:

А) етаналь; Б) пропаналь; В) пропаном; Г) етанол.

20. Встановіть сполуку, яка утворилася при взаємодії оцтової кислоти з натрій гідроген карбонатом:

А) етан; Б) натрій етанол; В) етанол; Г) натрій ацетат.

21. Вкажіть, солями та естерами якої кислоти є форміати:

А) метанової; Б) етанової; В) масляної; Г) пропіоновії.

22. Вкажіть клас сполук, для яких характерні реакції полімеризації:

А) алкани; Б) циклоалкани; В) дієни; Г) галоген алкани.

23. Вкажіть іменну реакцію взаємодії алканів із розведеною нітратною кислотою при нагріванні під тиском з утворенням нітроалканів:

А) Кучерова; Б) Вюрца; В) Коновалова; Г) Вюрца – Фіттінга

24. Виберіть клас сполук, які ізомерні альдегідам:

А) кетони; Б) одноатомні спирти; В) естери; Г) етери.

10-11 класс химия ответов 1


Вы находитесь на странице вопроса "Столовий оцет використовується у харчовій промисловості як консервант. Обчисліть масу оцтової кислоти і об'єм води, які необхідно взяти для приготування", категории "химия". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "химия". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.